Part No. Unit Weight (in lbs.)
1U3202V 2.64
6Y3222V 4.62
1U3252V 6.60
1U3302V 9.90
1U3352V 13.20
7T3402V 18.04
9W8452V 24.20
9W8552V 40.70